background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2016

до представителите на родителите,
избрани на родителските срещи
в хода на процедурата по създаване на обществен съвет
към Профилирана гимназия „Найден Геров

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

         Уведомявам ви, че събранието на представителите на родителите за избор на редовни и резервни членове на обществения съвет към ПГ „Н. Геров” (втори и последен етап в процедурата по създаване на обществения съвет съгласно чл.7 – 10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата) ще бъде проведено от 18:00 часа на 15.12.2016г. в заседателната зала на втория етаж в сградата на гимназията.

Участието ви в събранието е наложително и много важно – без него конструирането на обществения съвет няма да е възможно.

Теодор Йончев
директор

декември 9, 2016

Уважаеми родители,

Съгласно изискване на Закона за предучилищното и училищното образование към всички детски градини и училища в България се създава институцията „Обществен съвет”. Обществените съвети ще играят съществена роля за подкрепата и сътрудничеството между образователните институции, родителите, неправителствените организации и финансиращите образованието органи, но ще заемат и важно място в контрола върху дейността на образователните институции.

Поради това и в изпълнение на чл.11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, каня всички вас да участвате в родителска среща на паралелката, в която се обучава Вашето дете. Мястото и подробностите по провеждането на тази среща можете да видите на страницата на обществения съвет към Профилирана гимназия „Найден Геров”.

Теодор Йончев, директор

ноември 25, 2016

I смяна

II смяна

1 07:30 – 08:10 1 13:30 – 14:10
2 08:15 – 08:55 2 14:15 – 14:55
3 09:05 – 09:45 3 15:05 – 15:45
4 10:05 – 10:45 4 16:05 – 16:45
5 10:55 – 11:35 5 16:55 – 17:35
6 11:45 – 12:35 6 17:45 – 18:25
7 12:30 – 13:10 7 18:30 – 19:10

 

ноември 7, 2016

Следваща страница »