background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2016 » февруари

От втория учебен срок на учебната 2015/2016 година в нашето училище се създава УНИЦЕФ клуб за правата на детето. Това е пилотен проект на УНИЦЕФ, чрез който Детският фонд на ООН в България подкрепя изграждането на модел на образование за правата на детето за българската образователна система. На този етап моделът ще стартира в шест училища от страната в областите  Монтана, Сливен и София. Изборът на Профилирана гимназия “Найден Геров”, като  единственото ломско училище, се базира на активното ни ангажиране в кампанията „Най-големият урок в света“, посветена на новите Глобални цели за устойчиво развитие.

Клубовете на УНИЦЕФ в България се създават, за да повишат разбирането за правата на детето и да популяризират принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето сред учениците, учителите и училищната общност. Основните цели на УНИЦЕФ клубовете са образователни с фокус върху:

  • запознаване на децата с техните права;
  • създаване на инициативи, проекти и дейности, свързани с правата на детето и включването им в училищния живот и култура;
  • изграждането на компетентности у децата и младите хора, които да ги превърнат в подготвени и ангажирани участници в мултикултурното и глобално общество, изправено пред редица предизвикателства, свързани с неравенството и бедността, екологични проблеми и др.

Наблюдения и изследвания показват, че реализирането на различни форми и  програми на образование за права на детето:

  • повишават самочувствието на децата;
  • насърчават толерантност към различията;
  • подобряват климата в училище;
  • намалява агресията и насилието;
  • формират ценности и поведение, уважаващи човешките права.

УНИЦЕФ клуб за права на детето ще се осъществява като извънкласна дейност за 25 ученици от 8 до 12 клас, в рамките на 18 занятия, от месец февруари до месец юни на учебната 2015/2016 г. Фасилитатори /хора, които подготвят, подпомагат и координират дейностите в клуба, за да се създаде среда, в която децата могат да учат, да трупат опит и разбират своите човешки права/ ще бъдат Даниела Борисова – помощник директор и Румяна Цветева – старши учител по биология и здравно образование в Профилирана гимназия „Найден Геров” – град Лом. Дейностите и проектите на участниците в клуба ще бъдат насочени към всички деца в училище и цялата училищна общност и ще се осъществяват чрез разнообразни методи и техники, базирани на  неформалното учене и принципи на базирания на правата на детето подход.

Очакваме УНИЦЕФ клуб за права на детето да намери подкрепа от учениците, учителите, родителите и местната администрация на град Лом.

февруари 28, 2016