background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » 2023 » март

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с провеждане на ДЗИ, сесия май-юни Ви уведомявам, че
съгласно чл. 103. (1) на Наредба № 11/01.09.2016г. за оценяване на
резултатите от обучението на учениците на МОН, при провеждане на
държавните зрелостни изпити имат право да присъстват като наблюдатели
до трима представители на родители (попечители, представители на
непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна
закрила) на ученици от училището, в което се провежда държавният
зрелостен изпит, като могат да присъстват при подготовката на изпитните
зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на
квесторите и на зрелостниците в сградата.

Представители на родителите не могат да бъдат:

 1. родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни
  лица, търсещи или получили международна закрила) на зрелостници;
 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
 3. лица със завършено висше образование по специалност от
  професионално направление съгласно Класификатора на областите на
  висше образование и професионалните направления, съответстващо на
  учебния предмет.

Липсата на обстоятелства се удостоверява от представителите
на родителите с декларация по образец по чл. 83, ал. 9.

Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и
до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Във връзка с това каним всички родители на наши ученици от X и XI клас,
които проявяват интерес към организацията и протичането на ДЗИ,
имат желание да вземат участие и отговарят на горепосочените условия, да
подадат своите кандидатури в срок до 13.04.2023г. в канцеларията на гимназията.
На базата на подадените заявления ще бъдат определени съгласно нормативната
процедура родителите, които ще участват в подготовката и провеждането на матурите.

 

Даниела Борисова

Директор на ПГ „Найден Геров“

30.03.2023 година

март 30, 2023