background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » Новини, съобщения, събития » Представяне на проект BG-RRP-1.015-0167-C01

Наименование на инвестицията: Изграждане на училищна STEM среда в ПГ „Найден Геров“ – Лом

Номер на договор за финансиране: BG-RRP-1.015-0167-C01

Конкретен краен получател: ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „НАЙДЕН ГЕРОВ“

Обща стойност на инвестицията: 248 633.58 лв, от които безвъзмездно финансиране в размер на : 248 633.58 лв.

Принос на финансирането: Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Период на изпълнение: 26.03.2024 г. – 26.03.2025 г.

Кратка информация за проекта:

Профилирана гимназия „Найден Геров“ – гр. Лом в качеството си на краен получател на инвестиция, стартира изпълнението на проект № BG-RRP-1.015-0167-C01 с наименование  „Изграждане на училищна STEM среда в ПГ „Найден Геров“ – Лом.“

Проектът е финансиран по Процедура № BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общата цел на проектното предложение е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

В рамките на проекта е заложена Дейност по Изграждане на STEM център и ВОСКС в училище. Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с одобрената от Директора на Националния STEM Център Концепция за изграждане на STEM среда.

април 29, 2024