background image

ПГ "Найден Геров"

информация за училището

Начало » За контакт » Индикативен списък

на услуги, предоставени от организации,
предоставящи обществени услуги

Общ индикативен списък

Горните файлове са предоставени от МОН. Профилирана гимназия „Найден Геров“ не носи отговорност за пропуските, грешките и алогизмите в тях.


Услуги, предоставяни от ПГ „Найден Геров“


 

Тук ще намерите структурирано и достъпно описание на услугите, които предоставя нашата гимназия.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО Т. 1

 1. Заявление за издаване на УП-2 и УП-3
 2. Заявление за издаване на разни документи
 3. Уверение, че лицето е ученик
 4. Уверение за БДЖ
 5. Декларация за отпускане на ученически стипендии

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО Т. 2

 1. Заявление за издаване на документ
 2. Удостоверение, че лицето притежава определен документ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО Т. 3

 1. Заявление за издаване на справка за успеха по години и хорариум учебни часове
 2. Справка за успех по години и хорариум учебни часове

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО Т. 5

 1. Заявление за постъпване при преместване от друго училище
 2. Уведомление с искане на документи при преместване от друго училище
 3. Декларация за информирано съгласие от родителя за условията за преместване от друго училище
 4. Уведомление за записване при преместване от друго училище

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО Т. 6

 1. Заявление за класиране и насочване
 2. Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас
 3. Заявление за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас
 4. Заявление за участие в класиране след трети етап
 5. Заявление за записване след трети етап
 6. Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите
 7. Служебна бележка за удостоверяване на мястото на изпитите за проверка на способностите
 8. Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език
 9. Заявление за полагане на изпит от НВО за дигитални компетентности

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО Т. 8

 1. Служебна бележка за резултатите от изпит за проверка на способностите

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО Т. 9

 1. Заявление за допускане до ДЗИ
 2. Служебна бележка за подадено заявление да допускане до ДЗИ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО Т. 10

 1. Служебна бележка за допускане до ДЗИ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО Т. 13

 1. Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Образци на документи за индивидуално преминаване на ученик от дневна форма на обучение от присъствено обучение към ОРЕС при условията на чл.12 във връзка с чл.115а от ЗПУО:

 1. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда
 2. Декларация

=> ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ


 

февруари 6, 2019